Korkeat vedenpinnat aiheuttavat turvallisuusriskejä

Vedenpinnat ovat nyt harvinaisen korkealla joka puolella ja vedenpintojen voimakas nousu sekä virtaamien kasvu aiheuttavat itse veden aiheuttaman turvallisuusriskin lisäksi monenlaisia ongelmia ympäristöön.

Rankkasateella vesi huuhtelee peltojen ja metsien ravinteet vesistöön ja maa-aines saattaa lähteä liikkeelle. Ravinteiden lisäksi humuspitoinen multa ja orgaaninen aines lisäävät omalta osaltaan vesien tummumista ja kiihdyttävät järvien umpeenkasvua.

Järvien rannat ja virtavesien penkat voivat veden virtauksen aiheuttaman eroosion vaikutuksesta syöpyä, mikä saattaa aiheuttaa vaaratilanteita. Veden läheisyydessä olevalle infralle ja rakennuksille voi koitua kastumishaitan lisäksi rakennevaurioita maa-aineksen huuhtouduttua perustusten alta. Myös puiden juuristot voivat irrota ja puita sen vuoksi kaatua aiheuttaen vaaraa ihmisille ja haittaa omaisuudelle.

Lisää tulva-asiaa tämän viikon lehdessä.